Business terms & Conditions

Dansk Bilspedition is a member of the Danish Freight Forwarders Association and the Nordic Association of Freight Forwarders.

All services rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015). As contracting party cf. § 3 B the conditions limit the freight forwarder’s liability for loss of, deterioration of, or damage to goods to SDR 8.33 per kilo and for delay to the amount of the freight, and for all other loss to SDR 100,000 in respect of each assignment (§ 21). As intermediary cf. § 3 C the freight forwarder’s liability is limited to SDR 50,000 in respect of each assignment and totally in the event of any one occurrence to SDR 500,000 (§ 24). For storage, the total liability is limited to SDR 500,000 for damage occurring in the same occasion (§ 25). Special attention is directed to the network clause (§ 2); claims against the freight forwarder are statute-barred after one year (§ 28); and the lien on goods (§ 14) applies to both current and previous claims.

Forretningsbetingelser

Dansk Bilspedition er medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund.

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.